Stadgar för Tjörnedala Trädgårdsförening

§ 1. Föreningens namn, ändamål och säte
Tjörnedala Trädgårdsförening är en ideell förening vars ändamål är att i samverkan med andra föreningar, knutna till Tjörnedalagården på Baskemölla, verka för att sprida kunskap och inspiration om trädgård till föreningens medlemmar och allmänheten.
Föreningen säte är Tjörnedalagården på Baskemölla i Simrishamns kommun.

§ 2. Föreningens verksamhet
Föreningens verksamhet ska vara att hålla sammankomster och trädgårdsföreläsningar, arrangera trädgårdsresor och utflykter, anordna växtmarknader samt sprida kunskap om nya idéer inom trädgårdsodlingen och trädgårdskonsten.

§ 3. Verksamhetsår och årsmöte
Föreningens verksamhetsår är kalenderåret, och årsmöte ska hållas före maj månads utgång. Kallelse till årsmöte ska meddelas genom e-post eller med brev senast 14 dagar före årsmötet. Motioner skall vara styrelsen skriftligen tillhanda senast den 15 februari.

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden finnas på dagordningen:
– Mötets öppnande
– Fastställande av röstlängd för mötet
– Val av mötesordförande och mötessekreterare.
– Val av två protokolljusterare och rösträknare.
– Fråga om mötet är stadgeenligt kallat.
– Behandling av verksamhetsberättelse och årsredovisning.
– Revisionsberättelse.
– Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.
– Behandling av motioner.
– Behandling av styrelseförslag.
– Beslut om årsavgiften för nästkommande verksamhetsår
– Val av styrelseordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare och övrig ledamot samt suppleanter.
– Val av revisorer.
– Val av valberedning för nästkommande årsmöte.
– Mötets avslutande.

Omröstning sker öppet och med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör mötets ordförande. Undantag gäller för föreningens upplösning.
Styrelsen kan kalla till extra årsmöte, och extra årsmöte skall även hållas om revisorerna eller minst 10 % av föreningens medlemmar kräver detta. Mötet kan endast behandla de frågor som anges i kallelsen till det extra årsmötet. Extra årsmöte skall hållas inom två månader efter hemställan därom.

§ 4. Medlemsavgift och avtal
Föreningen ska för sin verksamhet uppta medlemsavgifter och motta bidrag från givare som är intresserade av verksamheten. Medlemskap erhålls genom inbetalning av årsavgiften. För erhållande av rösträtt skall avgiften vara inbetald före ordinarie årsmöte.
Föreningen ska också sluta erforderliga avtal med andra föreningar för ändamålets förverkligande.

§ 5. Styrelse, revisorer och valberedning
Föreningens verksamhet ska mellan årsmötena handhas av en styrelse bestående av ordförande och minst två och högst fyra ledamöter och två suppleanter. Minst en av styrelsemedlemmarna ska vara sakkunnig hortonom/ landskapsarkitekt eller person med motsvarande utbildning. Val ska förrättas så att hälften av ledamöterna står i tur att avgå vid nästkommande årsmöte.
Styrelsen är beslutsmässig då minst tre ledamöter (inkl ordföranden) deltar.
Utöver styrelseledamöter och suppleanter ska årsmötet välja en revisor som ska granska föreningens förvaltning. Mandatperioden för samtliga ska vara två år.
Årsmötet ska också välja en valberedning på två personer för nästkommande årsmöte.

§ 6. Föreningens firma
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

§ 7. Föreningens upplösning
Föreningen upplöses av två efterföljande årsmöten om förutsättningarna saknas att realisera föreningens ändamål. Tiden mellan de två mötena skall vara minst tre månader. För upplösning krävs minst 2/3 majoritet. Eventuella materiella tillgångar tillfaller därvid Stiftelsen Tjörnedala.

Dessa stadgar har antagits vid föreningens extra årsmöte den 2 december 2008, och ersätter tidigare stadgar.

Tjörnedala Trädgårdsförening

Pia Persson
Ordförande

Anders Westerberg
Sekreterare